MERHABA BEN MURAT CAN ŞANLI TARİHİMİZİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ DOĞRU YERDESİNİZ... (sitede görünen reklamların sitemizle ilgisi yoktur...)

   
 
  OSMANLI TARİHİ MÜFREDATI

 

TARİH - II DERSİNİN AMAÇLARI
(10. SINIF)
Amaç 1: 1300-1600 yılları arası Osmanlı Tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 2: 14. yüzyıl başında yakındoğu ve Avrupa'nın siyasi durumunu kavrayabilirle.
Amaç 3: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 4: 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genişlemesi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 5: Ankara Savaşından İstanbul'un fethine kadar geçen sürede meydana gelen belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 6: Fatih dönemi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 7: II. Beyazıd ve Yavuz dönemlerindeki belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 8: Kanuni döneminde Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki münasebetleri kavrayabilme.
Amaç 9: Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlük kurma amacıyla yaptığı savaşları kavrayabilme.
Amaç 10: Kanuni döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar, doğuda kara ve denizlerde gerçekleştirilen siyasi olayları kavrayabilme.
Amaç 11: 1300-1600 yılları arasında Avrupa tarihi-ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 12: 1300-1600 yılları arasında Avrupa'da gelişen siyasi olayları kavrayabilme.
Amaç 13: 1300-1600 yılları arasında Avrupa'daki teknolojik gelişmeleri kavrayabilme.
Amaç 14: Avrupa ülkelerinin (İspanya, Portekiz, ingiltere, Fransa vb.) dünyaya yayılmasını kavrayabilme.
Amaç 15: Rönesans hareketlerini kavrayabilme.
Amaç 16: Reform hareketlerini kavrayabilme.
Amaç 17: 1600-1922 yılları arasında Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 18: 17. yüzyılda ülkesinde çıkan isyanlar ve Osmanlı Devletinin iç çalkantılarıyla ilgili olayları kavrayabilme.
Amaç 19: 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Amaç 20: Karlofça Antlaşmasından, Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar olan sürede Osmanlı Devleti'nin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Amaç 21: Küçük Kaynarca'dan Tanzimat'a kadar geçen sürede Osmanlı Devletinin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Amaç 22: Tanzimat döneminde. Osmanlı devleti ile Avrupa devletleri arasındaki siyasi münasebetleri kavrayabilme.
Amaç 23: Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla ilgili belli başlı siyasi olguları kavrayabilme.
Amaç 24: Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde ortaya çıkan siyasi akımları kavrayabilme.
Amaç 25: Birinci Dünya Harbi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Amaç 26: 1600-1918 yılları arasında Avrupa tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 27: Avrupa'da mutlakiyetten parlamenter düzene geçişle ilgili gelişmeleri kavrayabilme.
Amaç 28: Avrupa'da sanayi inkılabım ve bununla birlikte gelişen sömürgecilik hareketlerini kavrayabilme.
Amaç 29: Avrupa'da Aydınlanma Çağı ile ilgili belli başlı gelişmeleri kavrayabilme.
Amaç 30: Osmanlı Devleti'nin devlet anlayışı ve yönetimiyle ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 31: Osmanlılarda devlet anlayışının dayanağı olan belli başlı esasları ve bu anlayışın gelişimini kavrayabilme.
Amaç 32: Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının yapısını ve işleyişini kavrayabilme.
Amaç 33: Divan-ı Hümayun'un yapısını ve üyelerinin görev ve sorumluluklarım kavrayabilme.
Amaç 34: Vakıfların Osmanlılarda, devletin sosyal görevlerini yerine getiren özel bir kurum olduğunu kavrayabilme.
Amaç 35: Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatının yapısını ve işlevini kavrayabilme.
Amaç 36: Değişen dünya şartları karşısında. 18. yüzyılda Osmanlı devlet teşkilatında vuku bulan yapı değişikliklerini kavrayabilme.
Amaç 37: Değişen dünya şartları karşısında. 19. yüzyılda Osmanlı devlet teşkilatında vuku bulan yapı değişmelerini kavrayabilme.
Amaç 38: Osmanlı Devleti'nin toplum yapısıyla ilgili temel kavramlar bilgisi. 
Amaç 39: Osmanlı Devleti'nin toplum yapısıyla ilgili temel kavramlar bilgisi. 
Amaç 40: Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin durumlarını kavrayabilme.
Amaç 41: Osmanlı toplumunda yönetilenlerin (Reayının) durumunu kavrayabil me.
Amaç 42: Yerleşim özelliğine göre Osmanlı toplumunun durumunu kavraya-bilme.
Amaç 43: Osmanlı toplumunda ailenin durumunu kavrayabilme. 
Amaç 44: Osmanlı toplumundaki sosyal hareketliliği kavrayabilirle. Amaç 45: Osmanlı insanının günlük yaşayışını kavrayabilirle.
Amaç 46: Tan/imal ve sonrası Osmanlı sosyal hayatında meydana gelen belli başlı değişmeleri kavrayabilirle.
Amaç 47: Osmanlılarda ekonomik hayatla ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 48: Osmanlıların iktisat anlayışını ve bu anlayışta zaman içinde meydana gelen belli başlı değişmeleri kavrayabilirle.
Amaç 49: Osmanlı ekonomisinin tabii kaynaklarını kavrayabilirle.
Amaç 50: Osmanlılarda üretimin mahiyetini ve bu alandaki gelişmeleri kavrayabilme.
Amaç 51: Osmanlılarda ticaretin mahiyetini ve hu alandaki gelişmeleri kavrayabil me.
Amaç 52: Klasik dönem Osmanlı bütçe anlayışını kavrayabilirle. 
Amaç 53: Osmanlılarda llyat hareketlerini kavrayabilirle.
Amaç 54: Osmanlılarda tüketim anlayışını e bu alandaki gelişmeleri kavrayabil me.
Amaç 55:18.Y.yıl sonu ile 19.Yüz yılda değişen dünya şartları karşısında Osmanlı ekonomisindeki değişmeyi kavrayahilme.
Amaç 56: 18.Yüz Yıl sonlarından itibaren Osmanlı ticaretinde meydana gelen değişmeleri kavrayabilirle.
Amaç 57: Osmanlılarda kamu ekonomisinin mahiyetini e bu alanda meydana gelen değişmeleri karaabilme.
Amaç 58: l y. yü/ıl Osmanlı toplumunun tüketim eğilimlerini kavrayabilirle. 
Amaç 59: Osmanlılarda kültür ve sanatla ilgili temel kavramlar bilgisi.
Amaç 60: Osmanlı kültürünün mahiyetini e temel ö/elliklerini kavrayabil-mc.
Amaç 61: Klasik Jöncın Osmanlı kültürünün ana unsurlarını kavrayabilirle.
Amaç 62: Osmanlılarda IX. ve W. ü/yıllarda kültürel alanda meydana gelen değişmeleri kavraahilınc.
Amaç 63: ( imanlılarda eğitim ve öğretimle ilgili lemel kavramlar bilgisi.
Amaç 64: Osmanlı eğitim ve öğretiminin mahiyetini e hedeflerini kavraya-hiiıne.
Amaç 65: Klasik dönem (l?()()-17()0) Osmanlı eğitim ve öğretim sistemini karaabilmc.
Amaç 66: 18. ve W. ü/ıl Osmanlı eğitim e öürctim sisteminde meydana uclcıı belli balı Ueûısme e uelismeleri karaabilme.
I. ÜNİTE
ÜNİTE ADI: OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)
Amaç 1: 1300-1600 yılları arası Osmanlı tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Davranışlar :
1. Al (Aile. hanedan), tekfur, voyvoda, balyos. Fetret Devri, iskan. Haçlı, fetihname, amanname vb. kavramların tanımı söyleme ve yazma.
2. Tanımı verilen bir kavramın ne olduğunu söyleme ve yazma.
Amaç 2: 14. yüzyıl başında Yakındoğu ve Avrupa'nın siyasi durumunu kavrayabilme.
Davranışlar :
1. 14. yüzyıl başında Yakındoğu ve Avrupa'daki belli başlı devletlerin (İlhanlılar. Altın Orda. Memlükler. Bizans ve Avrupa'daki diğer devletler) hakim oldukları bölgeleri ve merkezleri harita üzerinde gösterme.
2. ilhanlıların Anadolu'daki tesirlerini açıklama.
3. Altın Orda Devletinin kuruluş ve yıkılışıyla ilgili olayları açıklama.
4. Memlüklerin Anadolu'daki siyasi faaliyetlerini açıklama.
5. Bizans'ın Anadolu ve Balkanlardaki siyasi durumunu açıklama.
6. Balkanlardaki ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki devletlerin siyasi durumlarını açıklama.
7. Anadolu'nun siyasi ve sosyal durumunu açıklama.
Amaç 3: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Osmanlı ailesinin menşeini açıklama.
2. Kayıların Anadolu'ya gelişini ve yerleşmesini açıklama.
3. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili gelişmeleri açıklama.
Amaç 4: 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genişlemesi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Osmanlıların Sakana havzası ve Marmara bölgesi ile ilgili yayılma siyasetini açıklama.
2. Koyunhisar ve Maltepe savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklama.
3. Bilecik. Bursa İznik ve İzmit'in fethinin önemini açıklama.
4. Karesi ve Aydınoğulları beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılmasının sonuçlarını açıklama.
5. Osmanlı Türklerinin Rumeli'de geçişin önemini açıklama.
6. Osmanlıların Rumeli'de Bizans ve Balkan kavimleri ile ilk temaslarını belirtme.
7. Osmanlıların Rumeli'de uyguladığı iskan siyasetini açıklama.
8. Osmanlıların Balkanlar'da genişlemek için yaptığı savaşların sebep ve sonuçlarını açıklama.
9. Osmanlıların Anadolu beyliklerine karşı takip ettiği siyaseti ve Anadolu'da siyasi birliği kurma çabalarını açıklama.
10. Memlüklerin Anadolu siyasetini açıklama.
Amaç 5: Ankara Savaşından İstanbul'un fethine kadar geçen sürede cereyan eden belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Ankara Savaşının ne zaman ve kimler arasında olduğunu belirtme.
2. Ankara Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
3. Fetret Devri ile ilgili olayları açıklama.
4. Fetret Devri'nden sonra Anadolu'da siyasi birliğin yeniden nasıl kurulduğunu açıklama.
5. Balkanlardaki Osmalı hakimiyeti ile ilgili belli başlı siyasi olayları açıklama.
Amaç 6: Fatih dönemi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme. 
Davranışlar :
1. İstanbul'un fethinin sebeplerini ve önemini açıklama.
2. Bizans'ı diriltme çabalarının nasıl bertaraf edildiğini açıklama.
3. Bu dönemde Balkanlar'da fethedilen toprakların adlarını söyleme ve harita üzerinde yerlerini gösterme.
4. Anadolu'nun siyasi birliğini yeniden kurma çabalarını açıklama.
5. Bu dönemde denizlerde yapılan fetihleri sebep ve sonuçlarıyla açıklama.
Amaç 7: II. Bâyazîd ve Yavuz dönemlerindeki belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. II. Bâyazîd dönemindeki Osmanlı-Memlük savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklama.
2. Yavıız'un Mısır seferinin sebep ve sonuçlarını açıklama.
3. Safevilerin Anadolu'ya yönelik siyasetini ve bunun sonuçlarını açıklama.
4. Yavuzdun doğu siyasetini açıklama.
5. Çaldıran Savaşımı sebep ve sonuçlarını açıklama.
6. Türk denizciliğinin yükselmesi ile ilgili gelişmeleri açıklama.
7. II. Bâyazîd döneminde denizlerde kazanılan başarıların sebep ve sonuçlarını açıklama.
S. II. Bâyazîd döneminde Musevilerin Osmanlı Devleti'ne sığınmalarını açıklama.
Amaç 8: Kanuni döneminde Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki münasebetleri kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Belgrad'ın fethinin sebep ve sonuçlarını açıklama.
2. Mohaç Savaşının sebep ve sonuçlarını açıklama.
3. Birinci Viyana kuşatmasının sebep ve sonuçlarını açıklama.
4. Alman seferinin sebep ve sonuçlarını açıklama,
5. Macaristan'ın Osmanlı ülkesine nasıl katıldığını açıklama.
6. Zigetvar seferinin sebep ve sonuçlarını açıklama.
7. Osmanlı-Fransız münasebetlerinin sebeplerini ve ne gibi gelişmeler gösterdiğini açıklama.
8. Lehistan'ın Osmanlı himayesine girmesinin sebeplerini açıklama.
9. Osmanlı-Rusya siyasi ve ticari münasebetlerini açıklama.
10. Bu dönemde Avrupa devletlerinin siyasi münasebetlerinde Osmanlı Devleti'nin rolünü açıklama.
11. Sokollu'nun Türk ve İslam dünyası ile ilgili projelerini açıklama.
Amaç 9: Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlük kurma amacıyla yaptığı savaşları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Tunus'un fethinin sebep ve sonuçlarını açıklama.
2. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesinin sebebini ve önemini açıklama.
3. Cezayir'in Osmanlı ülkesine nasıl katıldığını belirtme.
4. Preveze deniz zaferinin ne zaman ve hangi devletler arasında yapıldığını belirtme.
5. Preveze Deniz Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
6. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze'den sonra batı Akdeniz'de yaptığı faaliyetleri açıklama.
7. Trablusgarp'ın ne zaman ve nasıl fethedildiğini açıklama.
8. Cerhe Deniz Savaşının ne zaman ve hangi devletler arasında yapıldığını belirtme.
9. Sakız Adasının ne zaman ve nasıl fethedildiğini açıklama.
10. Malta Adasını ne zaman ve nasıl kuşatıldığını açıkalama. l 1. Kıbrıs'ın fethinin sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
12. Kıbrıs'ın fethinin sebeplerini ve sonçlarını açıklama.
13. İnebahtı Deniz Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
14. Tunus'un ne zaman ve nasıl alındığını açıklama.
15. Fas'ın Osmanlı himayesine ne zaman ve nasıl girdiğini açıklama.
Amaç 10: Kanuni döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar, doğuda kara ve denizlerde gerçekleştirilen siyasi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Seferinin sebep ve sonuçlarını açıklama.
2. Haçlı seferini sebep ve sonuçlarını açıklama.
3. Nahçivan seferinin sebep ve sonuçlarının açıklama.
4. Amasya Antlaşmasının maddelerini belirtip önemini açıklama.
5. 1577-1590 tarihleri arasında yapılan Osmanlı-İran savaşlarının sebeplerini açıklama.
6. Osmanlı Devleti'nin Hindistan siyasetinin esaslarını açıklama.
7. Osmanlı Devleti'nin Hindistan siyasetinin esaslarını açıklama.
8. Hint Okyanusu'nda cereyan eden Osmanlı-Portekiz hakimiyet mücadelesini açıklama.
9. Kızıl Deniz'in ve Habeşistan'ın Osmanlı topraklarına katılışım açıklama.
10. Yemen'in Osmanlı topraklarına katılışını açıklama. 
ÜNİTEDE YER ALAN KONULAR
A. 14. Yüzyılın Başında Yakındoğu ve Avrupa (Haritaya dayalı olarak İlhanlılar. Altın Orda. Memlükler. Bizans ve Avrupa'daki diğer devletlerin siyasi durumları ele alınacak özellikle Balkanlar'ın ve Anadolu'nun siyasi durumu ve sosyal yapısı kısaca belirtilecek Tarih - I dersinin son ünitesindeki konular hatırlatılacaktır.)
B. Kay ı lar Söğüt'te
1. Kavı Boyu ve Osmanlı Ailesi
2. Kayıların Anadolu'ya Gelişi ve Yerleşmesi 
C. Yeni Bir Devlet Doğuyor
1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
2. Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Genişleten (Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bıırsa'nın fethi) Maltepe Savaşı. İznik ve İzmit'in Fethi
3. Adalar DeniziYıdc Gaza'nın devr alınması (Karesi Beyliğinin Alınması. Aydınoğulları ile Münasebetler Rumeli'ye Geçiş)
4. Osmanlıların Rumeli'de İskan Siyaseti
C. Bizans'ın Rumeli'den Kuşatılması ve Balkan Kavimleri İle İlk Temaslar
1. Bizans-Batı Bağlantısının Kesilmesi a. Edirne'nin Fethi
b. Çatalca'ya Kadar Olan Yerlerin Ele Geçirilmesi c. İstanbul'un Kuşatılması
2. Balkanlarda Genişleme
(Sırp Sındığı, Çimen. 1. Kosova ve Niğbolu Savaşları)
D. Osmanlıların Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini Kurması
(Balkanlar'da fethedilen yerlere paralel olarak Anadolu'da da alınan yerler belirtilecek. Osmanlı-Memlük rekabeti ve diğer Türk beylikleriyle olan münasebetler ü/erinde durulacak)
E. Ankara Savaşından İstanbul'un Fethine
1. Ankara Savaşı
2. Kardeşler Arası Taht Kavgaları
3. Anadolu'da Siyasi Birlik Yeniden Sağlanıyor
4. Balkanlar'da Sarsılan Hakimiyetin Pekiştirilmesi (Bu başlık altında Balkanlar'ın doğrudan Osmanlı topraklarına katılması belirtilecek. Edirne-Segedin Antlaşması. Varna Savaşı. İkinci Kosova Savaşı anlatılacaktır)
F. Fatih ve Fetihler
1. İstanbul'un Fethi
2. Bizans'ı Diriltme Umutlarının Söndürülmesi (Mora. Amasra ve Trabzon'un fethi)
3. Balkanlar'da Fetihlerin Devam Ettirilmesi
(Sırbistan. Eflak, Boğdan. Bosna. Hersek ve Arnavutluksun alınması)
4. Anadolu'da Hakimiyet Mücadelesi
(Sinop'un alınması, Akkoyunlular, Karamanoğulları ve Memlükler ile mücadele)
5. Denizlerlde Kazanılan Başarılar
(Doğu Akdeniz adalarının alınması. Venediklilerle savaş Kırım'ın Osmanlılara bağlanması. Yunan adalarının alınması ve İtalya seferi)
G. İslam Dünyası Liderliğine (II. Bâyazîd ve Yavuz dönemleri)
1. Osmanlı-İran Münasebetleri
2. Osmanlı-Memlük Münasebetleri
3. Türk Denizciliğinin Yükselmesi ve Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi (Osmanlı-Venedik Savaşı. Kili, Akkerman, Modon ve Koron'un alınması.) H. Osmanlılar Zirvede (Kanuni ve sonrası)
1. Avrupa'da Genişleme
a. Osmanlı-Macar Münasebetleri
(Belgrad'ın fethi. Mohaç Savaşı. Macaristan'ın fethi)
b. Osmanlı-Avusturya Münasebetleri
(I. Viyana kuşatması. Alman seferi. Zigetvar seferi)
c. Osmanlı-Fransız Münasebetleri
(Fransa'ya tanınan ticari imtiyazlara kısaca yer verilecek)
ç. Doğu Avrupa'da Gelişmeler
(Osmanlı-Lehistan. Osmanlı-Rusya münasebetleri)
d. Avrupa Devletlerinin Siyasi Münasebetlerinde Osmanlı Devletinin Rolü
2. Akdeniz'de Üstünlük Sağlanıyor
(Rodos'un fethi. Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesi. Cezayir'in Osmanlı ülkesine katılması. Preveze deniz zaferi. Barbaros'un batı akdenizde faaliyetleri, Trablusgarp'ın alınması. Cerhe Deniz Savaşı. Sakız Adasının Fethi. Malta Adasının kuşatılması, Kıbrıs'ın fethi. İnebahtı Deniz Savaşı. Tunus'un alınması. Fas'ın Osmanlı himayesine alınması)
3. Doğuda Gelişmeler
a. Osmanlı-İran Münasebetleri (1577-15C)0 savaşları sonuna kadar).
b. Hind Okyanusu'nda Üstünlük Sağlama Mücadelesi (Deniz seferleri. Kızıldeniz. Habeşistan ve Yemen siyaseti).
ÜNİTENİN İŞLENİŞİ
A. Süre: B. Yöntem:
1. Anlatım
2. Soru-Cevap
3. Grup Tartışması
4. Gezi ve İnceleme
C. Araç-Gereç
1. Ders Kitabı
2. Öğretmen El Kitabı
3. Konu İle İlgili Yayınlar
4. Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları Ç. Açıklama :
Bu ünitede 1300-1600 yılları arası Osmanlı siyasi tarihi ele alınacaktır. İşleniş sırasında:
Ünitede geçen kavram ve terimler yeri geldikçe tanımlanmalı, bunların öğrenciler tarafından yerinde ve doğru olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir.
İlhanlılar, Altın Orda. Memlükler ve Bizans'ın 14. yüzyıl başındaki siyasi durumu haritaya dayalı olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Anadolu'nun ve Balkanlar'ın siyasi ve sosyal yapısı açıklanmalıdır. Tarih - Tin ünitesindeki konular hatırlatılarak, bu ünite ile bağlantı kurulmalıdır.
Kayıların menşei ve Osmanlı ailesinin Kay ı lada bağlantısı açıklandıktan sonra Osmanlı Devleti'nin hangi şartlarda kurulduğu belirtilmelidir.
Rumeli'ye geçilmesinin önemi belirtilmeli. Bizans'ın bat ile bağlantısının nasıl kesildiği vurgulanmalıdır.
Osmanlıların Balkanlar'da genişlemek için yaptığı savaşların (Sırp Sındığı. Çimen. 1. Kosova, Niğbolu) sebep ve sonuçları anlatılırken, buna paralel olarak Anadolu'da alınan yerler de belirtilmelidir.
Anadolu'da siyasi birliğin yeniden sağlanması anlatılırken Balkanlar'da sarsılan hakimiyetin pekiştirilmesi için yapılan mücadelenin (Edirne-Segedin Antlaşması. Varna Savaşı, II. Kosova Savaşı) sebepleri, sonuçlan ve önemi üzerinde durulmalıdır.
İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi bakımından önemi üzerinde durulmalı. Bizans'ı diriltme emeli güdenlerin (Mora. Amasra. Trabzon) öncelikle ortadan kaldırıldığı vurgulanmalıdır.
Fatih'in beylikleri hakimiyeti altına aldıktan sonra Anadolu'da Türk birliğini kurduğu belirtilmelidir. Doğu Akdeniz adalarının fethinden sonra Osmanlı-Venedik çıkar çatışması ile savaşların başlaması belirtilmeli. Kınm'ın fehtinin sonuçları üzerinde durulmalıdır.
Çaldıran Savaşı ve Mısır seferlerinin sebepleri ve'sonuçları üzerinde önemle durulmalıdır.
Kanuni devrinde Osmanlı-Macar münasebetleri anlatılırken Mohaç Savaşının sonucu ve önemi üzerinde durulmalıdır.
Osmanlı-Avusturya savaşları anlatılırken Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da kesin üstünlüğünü perçinleyen 1533 İstanbul Antlaşmasının önemi vurgulanmalıdır.
Fransızlarla yapılan ticaret antlaşmasının siyasi boyutu üzerinde de durulmalıdır.
Kanuni döneminde Akdeniz'de fethedilen yerler anlatılırken özellikle Preveze deniz zaferinin sonuçları ve önemi belirtilmeli. Osmanlıların denizlerde de Avrupa'ya karşı tartışmasız üstünlüğünü kabul ettirdiği vurgulanmalıdır. Kıbrıs'ın fethinin önemi belirtilmeli ve İnebahtı Savaşının olumsuz etkilerinin kısa sürede giderildiği açıklanmalıdır.
Osmanlı-İran münasebetlerinde Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlılarındaki hakimiyet mücadelesinin sonuçlan üzerinde de durulmalıdır.
Osmanlı Devleti'nin Hint siyasetinin esası açıklanmalı ve Hint Okyanusu'ndaki hakimiyet mücadelesinin sonuçları üzerinde de durulmalıdır.
ÖRNEK DEĞERLENDİRME SORULARI :
1. Kayıların Anadolu'ya geliş sebeplerini açıklayınız.
2. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu ve Balkanların siyasi ve sosyal durumlarını açıklayınız.
3. Orhan Bey devrinin önemli olayları açıklayınız.
4. Ankara Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklayınız.
5. Fetret Devri'nin genel bir değerlendirmesini yapınız.
6. Edirne-Segedin Antlaşmasının önemini açıklayınız.
7. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçlarını ve önemini açıklayınız.
8. Fatih döneminde Anadolu'da siyasi birliğin nasıl kurulduğunu açıklayınız.
9. II. Bâyazîd döneminde, Osmanlı-Memlük münasebetlerinin bozulma sebeplerini açıklayınız.
10. Çaldıran Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklayınız.
11. Arabistan'ın Osmanlı hakimiyeti altına girmesinin sonuçlarını açıklayınız.
12. Kanuni döneminde Fransızlarla yapılan ticari antlaşmanın siyasi boyutunu açıklayınız.
13. Preveze deniz zaferinin sonuçlarını açıklayınız.
14. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya karşı hangi alanlarda üstünlük elde ettiğini belirtiniz.
15. Sokullu Mehmet Paşa'mn Türk dünyası ile ilgili projelerini açıklayınız. 
DERS DIŞI FAALİYETLER : Konuyla ilgil ibir ders ödevi. Müze veya kütüphane gezisi.
II. ÜNİTE ÜNİTE ADI: AVRUPA TARİHİ -1 (1300-1600)
Amaç 11: 1300-1600 yılları arasında Avrupa tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Davranışlar :
1. Rönesans. Reform. Protestanlık. Kalvenizm. engizisyan, Katoliklik. Ortodoksluk, hümanizma. papalık, kilise, dogmatizm, kolonizasyon vb. kavramların tanımını söyleme ve yazma.
2. Tanım verilen bir kavramın ne olduğunu söyleme ve yazma.
Amaç 12: 1300-1600 yılları arasında Avrupa'da gelişen siyasi olayları kavrayabil me.
Davranışlar :
1. Avrupa'nın siyasi durumunu haritalara dayalı olarak belirtme.
2. Fedodalitenin çöküş ve krallıkların güçlenme sebeplerini açıklama.
3. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin sebep ve sonuçlarını açıklama.
4. Merkezi krallıklar arasındaki müacadeleleri ve Avrupa'da siyasi denge politikasının oluşmasını açıklama.
Amaç 13: 1300-1600 yılları arasında Avrupa'daki teknolojik gelişmeleri kavrayabil me.
Davranışlar :
1. Teknolojik gelişmeleri hazırlayan ve sağlayan ortamın özelliklerini açıklama.
2. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının sonuçlarını açıklama.
3. Matbaanın tarihi gelişimini açıklama.
4. Matbaanın yaygın olarak kullanılmasının doğurduğu sonuçları açıklama.
5. Pusulanın Avrupa'ya nasıl geldiğini ve geliştirildiğini açıklama.
6. Pusulanın denizciliğin gelişimindeki tesirini açıklama.
Amaç 14: Avrupa ülkelerinin (İspanya. Portekiz. İngiltere. Fransa vb.) dünyaya yayılmasını kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Yayılmanın siyasi, jeopolitik ve sosyo-ekonomik sebeplerini açıklama.
2. Yayılmayı kolaylaştıran vasıtaları belirtme.
3. Amerika kıtasının ne zaman ve nasıl keşfedildiğini açıklama.
4. Yeni ticaret yollarını harita üzerinde gösterme.
5. Dünyanın çevresinin ilk kez ne zaman ve kimler tarafından dolaşıldığını haritaya dayalı olarak belirtme.
6. Coğrafi kesitlerin sonuçlarını açıklama.
7. Coğrafi kesitlerin Osmanlı Devleti'ne tesirlerini açıklama. 
Amaç 15: Rönesans hareketlerini kavrayabilme. 
Davranışlar :
1. Rönesans'ın mahiyetini açıklama.
2. Rönesans'ın sebeplerini açıklama.
3. Rönesans hareketinin hangi ülkede ortaya çıktığını ve hangi ülkelere yayıldığını belirtme.
4. Rönesans'ın sonuçlarını açıklama.
Amaç 16: Reform hareketlerini kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Reform'un mahiyetini açıklama.
2. Reform'un sebeplerini açıklama.
3. Reform hareketinin hangi ülkede ortaya çıktığını ve hangi ülkelere yayıldığını belirtme.
4. Reform'un sonuçlarını açıklama.
5. Osmanlı ülkesinde yaşayan Hiristiyanların Reform hareketinden neden etkilenmediğini açıklama.
ÜNİTEDE YER ALAN KONULAR
A. Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması
B. Teknolojik Gelişmeler (Barut, Matbaa. Pusula) C. Avrupa'nın Yayılması
1. Yayılmanın Sebepleri (Siyasi, jeopolitik, sosyo-ekonomik)
2. Keşifler (Amerika'nın keşfi, ticaret yollarının değişmesi, dünyanın dolaşılması)
3. Keşiflerin Sonuçları (Osmanlı Devleti'ne tesirleri) Ç. Rönesans
1. Sebepleri
2. Yayılışı
3. Sonuçları D. Reform
1. Sebepleri
2. Yayılışı
3. Sonuçları
4. Osmanlı Ülkesinde Yaşayan Hıristiyanlar ve Reform 
ÜNİTENİN İŞLENİŞİ 
A. Süre: 
B. Yöntem:
1. Anlatım
2. Soru-Cevap
3. Grup Tartışması C. Araç-Gereç
1. Ders Kitabı
2. Öğretmen El Kitabı
3. Harita-Atlas
4. Konu İle İlgili Yayınlar
5. Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları 
Ç. Açıklama :
Bu ünitede 1300-1600 yılları arası Avrupa tarihiyle ilgili belli başlı olaylar ele alınacaktır. İşleniş sırasında;
Ünitede geçen kavram ve terimler yeri geldikçe tanımlanmalı, bunların öğrenciler tarafından yerinde ve doğru olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Devletler tablosu harita üzerinde belirtilmelidir.
Feodalitenin çözülmesi ve merkezi aralıkların kurulması işlenirken Papa ve krallar mücadelesinin Avrupa'nın sosyal yapısını nasıl etkilediği belirtilmelidir.
Merkezi krallıklar arasındaki mücadele konusu işlenirken Avrupa'daki denge siyasetinin oluşması belirtilmelidir.
Haçlı Seferleri sonunda Avrupa'ya getirilen barut, matbaa ve pusulanın siyaset, kültür ve ekonomi üzerindeki tesirleri belirtilmelidir.
Kolonizasyon'un siyasi, jeopolitik ve sosyo-ekonomik sebepleri anlatılırken, ticaret yollarının değişmesi üzerinde durulmalı, dünyanın dolaşılması ve bunun sonuçları vurgulanmalıdır.
Coğrafi keşifler ve sonuçlan anlatılırken bunların Osmanlı Devleti'ne ve İslam ülkelerine tesiri belirtilmelidir.
Rönesansın neden İtalya'da ortaya çıktığı ve Avrupa'da nasıl yayıldığı belirtilmelidir. Bu arada ferdiyetçiliğin güçlenmesi ve skolastik felsefenin çöküşü vurgulanmalıdır.
Reform hareketleri anlatılırken özellikle Almanya'da yayılış sebebi üzerinde durulmalı, Ogsburg Mutabakatı ve Nantes Fermanı'nın reform hareketlerindeki yeri belirtilmelidir. Reform'un sonuçları üzerinde durulurken çeşitli Hıristiyan mezheplerinin ortaya çıktığı ve bunun neticesinde mezhep çatışmalarının meydana geldiği ve laik eğitim ve öğretimin başladığı vurgulanmalıdır. Ayrıca Osmanlı topraklarında yaşayan Hiristiyanların reform hareketinden neden etkilenmediği de belirtilmelidir.
ÖRNEK DEĞERLENDİRME SORULARI :
1. Feodalitenin çözülüş sebeplerini belirtiniz.
2. Merkezi krallıklar arasındaki mücadelenin Avrupa'nın siyasi dengesini nasıl etkilediğini açıklayınız.
3. Barut, matbaa ve pusulanın Avrupa'nın sosyal yapısını nasıl etkilediğini açıklayınız.
4. Coğrafi keşiflerin sebeplerini açıklayınız.
5. Coğrafi keşiflerin sonuçlarını ve Osmanlı Devleti'ne tesirini açıklayınız.
6. Rönesans'ın sebeplerini açıklayınız.
7. Rönesans'ın Avrupa'ya hangi alanlarda etkilediğini açıklayınız.
8. Rönesans'ın sonuçlarını açıklayınız.
9. Reform'u tanımlayarak sebeplerini açıklayınız.
10. Reform'un Almanya'da ortaya çıkış sebeplerini açıklayınız.
11. Ogsburg Mutabakatının ve Nantes Fermanı'nın önemini belirtiniz.
12. Reform'un sonuçlarını açıklayınız.
13. Reform'un, Osmanlı topraklarında yaşayan Hiristiyan halka neden tesir etmediğini açıklayınız.
DERS DIŞI FAALİYETLER:
Konu ile ilgili bir ders ödevi
III. ÜNİTE
ÜNİTE ADI: OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1600-1922) 
Amaç 17: 1600-1922 yılları arası Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
Davranışlar :
1. Kutsal ittifak, ıslahat, tanzimat, panslavizm, panislamizm, pantürkizm. Osmanlıcılık, batıcılık, meşrutiyet, kanun-i esasi, meclis-i mebusan. fırka vb. kavramların tanımını söyleme ve yazma.
2. Tanımı verilen bir kavramın ne olduğunu söyleme ve yazma. 
Amaç 18: 17. yüzyılda Osmanlı ülkesinde çıkan isyanlar ve Osmanlı Devletinin iç çalkantılarıyla ilgili olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
l. İç çalkantıların temel sebeplerini açıklama.
2. İç çalkantıların genel sebeplerini açıklama.
3. istanbul isyanlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
4. Celali isyanlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. Diğer isyanların sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
Amaç 19: 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin belli başlı siyasi olaylarını kavraya-bilme.
Davranışlar :
1.17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklan ve cereyan eden önemil olayları haritalar üzerinde gösterme.
2. Osmanlı Devleti'nin doğu siyasetini açıklama.
3. Osmanlı-tran savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
4. Osmanlılarla İran arasında yapılan antlaşmaların mahiyetini ve önemini açıklama.
5. Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetini açıklama.
6. Osmanlı-Lehistan savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
7. Osmanlı-Avustıırya savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
8. Osmanlı-Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
Amaç 20: Karlofça Antlaşmasından, Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar olan sürede Osmanlı Devleti'nin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu toprakları ve cereyan eden önemli olayları haritalar üzerinde gösterme.
2. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin izlediği siyaseti açıklama.
3. Avusturya'nın Macaristan'ı ele geçirmesinden sonraki gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne tesirini açıklama.
4. 1713-1712 Osmanlı-Rusya Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. 1715-1718 Osmanlı-Venedik ve Avusturya savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
6. Pasarofça sonrası Osmanlı Devleti'nin barış siyasetini açıklama.
7. 1736-1739 Osmanlı-Rusya ve Avusturya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
8. 1768-1774 Osmanlı Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
9. Küçük Kaynarca Antlaşmasının mahiyetini ve önemini açıklama.
10. Kırımın elden çıkmasını ve bunun sonuçlarını açıklama.
11. 1768-1746 Osmanlı-îran savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
12. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetinde mülteciler meselesini açıklama.
Amaç 21: Küçük Kaynarca'dan Tanzimat'a kadar geçen sürede Osmanlı Devletinin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Davranışlar :
l. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu toprakları ve cereyan eden önemli siyasi olayları haritalar üzerinde açıklama.
2. İç çalkantıların genel sebeplerini açıklama.
3. istanbul isyanlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
4. Celali isyanlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. Diğer isyanların sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
Amaç 19: 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin belli başlı siyasi olaylarını kavraya-bilme.
Davranışlar :
1.17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklan ve cereyan eden önemil olayları haritalar üzerinde gösterme.
2. Osmanlı Devleti'nin doğu siyasetini açıklama.
3. Osmanlı-îran savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
4. Osmanlılarla İran arasında yapılan antlaşmaların mahiyetini ve önemini açıklama.
5. Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetini açıklama.
6. Osmanlı-Lehistan savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
7. Osmanlı-Avusturya savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
8. Osmanlı-Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
Amaç 20: Karlofça Antlaşmasından, Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar olan sürede Osmanlı Devleti'nin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklan ve cereyan eden önemli olayları haritalar üzerinde gösterme.
2. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin izlediği siyaseti açıklama.
3. Avusturya'nın Macaristan'ı ele geçirmesinden sonraki gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne tesirini açıklama.
4. 1713-1712 Osmanlı-Rusya Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. 1715-1718 Osmanlı-Venedik ve Avusturya savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
6. Pasarofça sonrası Osmanlı Devleti'nin barış siyasetini açıklama.
7. 1736-1739 Osmanlı-Rusya ve Avusturya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
8. 1768-1 774 Osmanlı Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
9. Küçük Kaynarca Antlaşmasının mahiyetini ve önemini açıklama.
10. Kırımın elden çıkmasını ve bunun sonuçlarını açıklama.
11. 1768-1746 Osmanlı-îran savaşlarının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
12. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetinde mülteciler meselesini açıklama.
Amaç 21: Küçük Kaynarca'dan Tanzimat'a kadar geçen sürede Osmanlı Devletinin belli başlı siyasi olaylarını kavrayabilme.
Davranışlar :
l. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu toprakları ve cereyan eden önemli siyasi olayları haritalar üzerinde açıklama.
2. 1787-1792 Osmanlı-Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
3. 1787-1791 Osmanh-Avusturya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
4. 1806-1812 Osmanlı-Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. Osmanlı-İngiltere savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
6. 1798-1801 Osmanlı-Fransa savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
7. Sırp isyanının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
8. Yunan isyanının sebeplerin ive sonuçlarını açıklama.
9. Mısır Meselesinin ne zaman ve kim tarafından çıkarıldığını belirtme.
10. Mısır Meselesinin sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
11. Boğazların neden devletlerarası bir mesele haline geldiğni açıklama.
12. Boğazlar Meselesi'nin bu dönemde nasıl çözümlendiğini açıklama.
Amaç 22: Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki siyasi münasebetleri kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Avrupa devletlerinin (İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya) Şark Meselesi ile ilgili görüşlerini açıklama.
2. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği siyaseti açıklama.
3. Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği siyaseti açıklama.
4. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği siyaseti açıklama.
5. Avurturya'nın Ossmanlı Devleti'ne karşı izlediği siyaseti açıklama.
6. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği siyaseti açıklama.
7. Tanzimat'tan itibaren Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerine (İngiltere. Fransa, Rusya. Avusturya. Almanya) karşı uyguladığı siyaseti açıklama.
8. Tanzimat Fermam'nın hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gelişmeleri açıklama.
9. Kırım Savaşının sebepleri ve sonuçlarını açıklama.
10. Paris Antlaşmasının mahiyetini ve önemini açıklama.
11. Islahat Fermanının hazırlanmasında etkili olan iç ve dış siyasi gleişmeleri açıklama.
Amaç 23: Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla ilgili, belli başlı siyasi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Rusya'nın Osmanlılara karşı izlediği panslavizm siyasetini açıklama.
2. Bosna-Hersek ayaklanmasının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
3. Sırp ayaklanmasının nasıl geliştiğini açıklama.
4. Bulgar ayaklanmasının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
5. İstanbul Konferansının amacını ve sonuçlarını açıklama.
6. I. Meşrutiyet'in ilanının sebeplerini açıklama.
7. I. Meşrutiyet'in sonuçlarını açıklama.
8. 1877-1878 Osmanlı-Rusya savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
9. Berlin Kongresi'nin mahiyetini ve önemini açıklama.
10. Kıbrıs'ın İngiltere'ye üs olarak verilişini açıklama.
11. Tunus'un Fransa tarafından işgalini açıklama.
12. Mısır'ın İngiltere tarafından işgalini açıklama.
13. Doğu Rumeli'nin nasıl kaybedildiğini belirtme.
14. Osmanlı-Yunan savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
15. II. Meşrutiyetin ilanının sebeplerini açıklama.
16. II. Meşrutiyetin ilanının sonuçlarını açıklama.
17. II. Meşrutiyetin ilanından sonra cereyan eden iç siyasetin gelişmeleri açıklama.
18. II. Meşrutiyetin ilanından sonra eereyan ede dış siyasi olayları açıklama.
19. Trablusgarp Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
20. Birinci Balkan Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
21. ikinci Balkan Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını açıklama.
Amaç 24: Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde ortaya çıkan siyasi akımları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Osmanlıcılık düşüncesinin ortaya çıkış sebeplerini ve mahiyetini açıklama.
2. islamcılık cereyanının ortaya çıkış sebeplerini ve mahiyetini açıklama.
3. Türklerin birliği düşüncesinin (Turancılık) ortaya çıkış sebeplerini ve mahiyetini açıklama.
4. Türkçülük düşüncesiin ortaya çıkış sebeplerini ve mahiyetini açıklama.
5. Batıcılık düşüncesinin ortaya çıkış sebeplerini ve mahiyetini açıklama.
Amaç 25: Birinci Dünya Harbi ile ilgili belli başlı tarihi olayları kavrayabilme.
Davranışlar :
1. Birinci Dünya Harbi öncesinde Avrupa'nın genel durumunu harita üzerinde belirtme.
2. Birinci Dünya Harbinin sebeplerini açıklama.
3. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbine girme sebeplerini açıklama.
4. Birinci Dünya Harbinde Osmanlı Devleti'nin katıldığı cepheleri haritalar üzerinde gösterip açıklama.
5. Çanakkale Savaşlarının sonuçlarını ve önemini açıklama.
6. Mondros Mütarekesinin mahiyetini ve önemini açıklama.
7. Birinci Dünya Harbi sonunda imzalanan barış antlaşmalarının mahiyetlerni ve sonuçlarını açıklama.
8. Birinci Dünya Harbi sonrasında Avrupa'nın genel durumunu harita üzerinde belirtme.
9. Birinci Dünya Harbini ve sonuçlarını yorumlama. 
ÜNİTEDE YER ALAN KONULAR
A. Bunalımlar ve Üstünlüğü Koruma Çabalan (1600-1774) l. İç Çalkantılar ve İsyanlar
 


TÜRKİYE'DE TARİH EĞİTİMİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?
EVET
HAYIR

(Sonucu göster)


Reklam
 
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
 
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
KÖŞE YAZILARI
 
 
Bugün 42 ziyaretçi (166 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=