MERHABA BEN MURAT CAN ŞANLI TARİHİMİZİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ DOĞRU YERDESİNİZ... (sitede görünen reklamların sitemizle ilgisi yoktur...)

   
 
  Bahaeddin YEDİYILDIZ

Bahaeddin YEDİYILDIZ

 

Prof Dr Bahaeddin YEDİYILDIZ

1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy 'de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu ve lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı (1963-1967). Üniversite öğrenciliği sırasında M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi'nde çalıştı.

1968 yılında Fransa'ya giden ve Paris'te Ecoles Pratiques des Hautes Etudes en Sciences Sociales ve Université de Paris IV (Sorbonne)'da tarih öğrenimine ve araştırmalarına devam eden Yediyıldız, 1975 yılında sosyal tarih alanında doktorasını tamamlayarak yurda döndü.

Askerlik görevini ifa ettikten sonra (1975 Temmuz-Ekim) bir yılı aşkın bir süre (3 Aralık 1975-26 Ocak 1977) M.E.B. Talim ve Terbiye Dâiresi'nde görev yapan Yediyıldız, 26 Ocak 1977'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdârî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak tayin edildi. 14 Ekim 1982'de yardımcı doçent, 14 Nisan 1983'te doçent, 1988'de ise profesör oldu.

1982-1983 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışan Yediyıldız, Hacettepe ve Selçuk Üniversitelerinden başka, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kara Harp Okulu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde lisans, bilim uzmanlığı ve doktora seviyesinde dersler okuttu ve tez yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1983 yılında Türk Tarih Kurumu aslî üyeliğine seçilen Yediyıldız, 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca bu Kurum'da 1983'ten itibaren üç yıl "Bilimsel Yardımcı" olarak çalıştı. 6 Mart 1987'de aynı Kurum'un Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Üç yılda bir yenilenen bu üyeliğe, Yediyıldız, sonraki üç dönemde tekrar seçilmiştir ve bu görevi hâlen devam etmektedir.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün, 1984'te muhabir, 1986'da da aslî üyeliğine seçilen Yediyıldız, bu Kurumun 1987-1989 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

1986-1989 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Yediyıldız, 3 Ocak 1985'ten beri Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. Yediyıldız ayrıca 1990 yılında M.E.B. Talim ve Terbiye Dâiresi'nde kurulan Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu'nda görev aldı ve Tarih I ve Tarih II programlarının gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Yediyıldız, Eylül 1991 tarihinden itibaren üç yıl H. Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde sözkonusu Fakülte'nin Dekan Yardımcılığı görevlerini ifâ etti ve 27 Kasım 1995'te ise bu Fakülte'nin Tarih Bölümü Başkanlığı'na atandı.

Yediyıldız, 1 Mart 1988'de H. Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi, bu görevi devam ederken, 10 Ocak 1996'da bu Enstitü'nün Müdürlüğüne tayin edildi. Yediyıldız'ın bu görevi, 10 Ocak 1999'da ikinci üç yıllık dönem için yenilendi.

Yediyıldız, 30 Aralık 1995-30Aralık 1997 tarihleri arasında Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1996 yılında ise merkezi Paris'te bulunan Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi) adlı uluslararası kuruluşun Türk Millî Komitesi başkanlığına seçildi.

Sosyal Tarih alanındaki çalışmalarından dolayı Yediyıldız'a, 1987 yılında, Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" verildi (28 Mart 1987).

Türkiye'de ve yurt dışında millî ve milletlerarası ilmî toplantılarda tebliğler sunan Yediyıldız, Selçuklulardan günümüze Türk vakıfları adlı beş bölümlük belgesel TV programı ile Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir çok dilde yayımlanan Doğu'dan Batı'ya adlı elli iki bölümlük radyo programının metin yazarlığını yaptı, muhtelif radyo ve TV programlarına bizzat katıldı.

1998'deVakıf ve Kültür Dergisi Yazı Kurulu Üyeliğine, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.


Yayınlar

a.Kitaplar

1.Millî Kültürler ve Medeniyet (M.A.Lahbabî'den çeviri), Tur Yayınları, İstanbul, 1980, 200 s.

2.Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique , Ankara , 1985, 409 s. (Paris'te bulunan Centre National de la Recherche Scientifique adlı kuruluşun desteğiyle basılmıştır).

Tanıtımı için bkz.

.Faruk Bilici, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du vaqf au XVIIIe siècle en Turquie, étude socio-historique, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1985, 409 p." , Turcica Revue d'Etudes Turques , Tome:XIX, 1987, s.313-315.

.Orhan Koloğlu, "Ekonomik Yönü Ağır Basan Sosyal Tarihsel Araştırma: Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-", Tarih ve Toplum , (Şubat 1987, sayı:38).

.Salvatore Bono, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-", Islâm Storia e Civiltà (23 anno VII n. 2 aprile-giugno 1988).

.Madeline C.Zilfi, "Bahaeddin Yediyıldız. Institution du Vaqf au XVIII è siècle en Turquie: Etude socio-historique. Ankara:Société d'Histoire Turque, 1985, 409 s.", The American Historical Review, c.96, sayı:1 (Şubat 1991), s.219-220.

3.Ordu Kazası Sosyal Tarihi, T.C.Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1985, 273 s.

Tanıtımı için bkz.

.M.A.Kılıçbay, "Kitabiyat", Tarih ve Toplum , (Aralık 1987, sayı:48), s.377-378;

.C.Özönder, Türk Kültürü ,

4. Genel ve Meslekî Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar (Y.Karayalçın, H.Topçuoğlu, A.Yalçın ve K.Gürsoy ile birlikte; Açık Oturum, 23 Kasım 1985), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ankara, 1986, 56 s.

5.Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu-Tebliğler ve Tartışmalar- , Yayına Hazırlama (S.H.Bolay ve M.S.Yazıcıoğlu ile birlikte), Ankara, 1986,

6.Türk Târihinde ve Kültüründe Tokat , Yayına Hazırlama (S.H.Bolay, M.S.Yazıcıoğlu ve M.Özdemir ile birlikte), Ankara 1987, 687 s.

7.Tarih Tenkidinin Unsurları (Léon-E.Halkin'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1989, 156 s.

8. Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique- , Editions Ministère de La Culture, Ankara, 1990, 382 s.

9. Beşerî Bilim Teorileri (J.Freund'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1991, 117 s.

10. Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye ( Bir ekiple birlikte), Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Yayını , Ankara, 1991, 150 s.

11. The Turks and Türkiye (Bir ekiple birlikte), TÜTAV Yayını, Ankara, 1991, 164 s.

12.Ordu Yöresi Tarihi'nin Kaynakları I - 1455 Tarihli Tahrir Defteri- (Ü.Üstün ile birlikte), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1992, XLII + 688 s.

13.Tarih I (Yediyıldız'ın başkanlığında bir komisyon tarafından yazılmış lise ders kitabıdır), M.E.B. Yayını, Ankara, 1993 (1994, 1995 ve 1996'da 2., 3. ve 4. baskıları yapılmıştır).

14.Tarih II, (Yediyıldız'ın başkanlığında bir komisyon tarafından yazılmış lise ders kitabıdır), M.E.B.Yayını, Ankara, 1993 (1994, 1995 ve 1996'da 2., 3. ve 4. baskıları yapılmıştır).

15.Kapalıdan Açığa -Millî Kültürler ve İnsanî Medeniyet- (M.A.Lahbabî'den çeviri. Gözden geçirilmiş ikinci baskı), TDV Yayını, Ankara 1996, 217 s.

16. Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II - 1485 Tarihli Tahrir Defteri - ( Ü.Üstün ile birlikte), Türk Tarih Kurumu'nda çıkmak üzeredir.

17. Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III -1520 Tarihli Tahrir Defteri- (M.Öz ve Ü.Üstün ile birlikte), Türk Tarih Kurumu'nda çıkmak üzeredir.

18.Beşerî Bilim Teorileri (J.Freund'den çeviri), TTK Yayını, 2.bs., Ankara, 1997, 117 s.

19.Millî Kültürler ve Küreselleşme, (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, Ç.Özdemir, F.Unan), Türk Yurdu Yayınları, Konya 1998.

20.Prof.Dr.Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, 248 s.

21.Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz: Yahyâ Kemâl (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, 196 s.

22. Beylikten Cihan Devletine, (Yayına Hazırlayan: B. Yediyıldız, Y. Hacaloğlu), Ankara: Türk Yurdu yayınları, 2000.

23. Ordu Tarihinden İzler, İstanbul: Ordu'lular Grubu, 2000, 231 s.

b.Makaleler:

1."İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu, İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih devri hakkında yazılmış kitaplar bibliyografyası, İstanbul, 1977, XIII+119 s.", Türk Kültürü (yıl XVI, Ocak 1978, sayı: 183), s.182-185.

2. "'Tarihe bakışımız üzerinde düşünceler' hakkında", Yeni Forum (1 Mayıs 1980, c. I, sayı: 16), s.19.

3. "Vakıf müessesesinin XVIII. asırda kültür üzerindeki etkileri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) , Yayına Hazırlayanlar: O.Okyar, H.İnalcık, Ankara, 1980, s.157-161.

4. "Batılılaşmanın temelleri üzerinde bazı düşünceler", Birinci Millî Türkoloji Kongresi (İstanbul, 6-9 Şubat ) Tebliğler , İstanbıl, 1980, s.327-335.

5. "Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak Osmanlı vakıf külliyeleri", Türk Kültürü, (Mart-Nisan 1981, sayı: 219), s. 262-271.

6. "1865 tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun ıslâhı" (P.Dumont'dan çeviri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi (Sayı: X-XI, İstanbul, 1981), s.369-394.

7. "Müessese-toplum münâsebetleri çerçevesinde XVIII. asır Türk toplumu ve vakıf müessesesi", Vakıflar Dergisi (Ankara 1982), c.XV, s.23-53.

8. "XVIII. asır Türk vakıf teşkilâtı", Tarih Enstitüsü Dergisi (Prof.Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, sayı:XII), İstanbul, 1982, s.171-190.

9. "Kültür ve yenileşme", Türk Kültürü (yıl: 20, sayı: 231, Temmuz 1982), s.1-18.

10. "Sürekli eğitim", Millî Kültür (Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aylık dergisi), (c.III, sayı:9, Şubat 1982), s.9-12.

11. "Vakıf müessesesinin XVIII. asır Türk toplumundaki rolü", Vakıflar Dergisi (Ankara, 1982), c.XIV, s.1-27.

12. "Serveti hizmete dönüştüren bir Türk-İslâm müessesesi: Vakıf", Lâle (Türk Petrol Vakfı'nın yayın organıdır, Temmuz 1982), s.1-4.

13. "Türk vakıf kurucularının sosyal tabakalaşmadaki yeri 1700-1800", Osmanlı Araştırmaları (c.III, İstanbul 1982), s.143-164.

14. "Bürokratın mantığı ve Türk kültürü", Hamle (Yıl:3, sayı: 7, Ankara 1983), s.19-20.

15. "Sosyal tarih ve edebiyat tarihi" (J.Proust'tan çeviri), Töre, (Mart 1983, sayı:142), s.53-57; (Nisan 1983, sayı: 143), s.37-46.

16. "Milliyetçi kişi tarihi ilmî ölçüler içinde öğrenmek zorundadır", Hamle, (6 Haziran 1983, yıl:3, sayı: 22), s.28-29.

17."Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa", H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ankara 1983 I/1), s.53-60.

18. "Osmanlıların kuruluş ve yükselişinde rol oynayan müesseseler", Millî Kültür (Ağustos 1983, sayı:41), s.41-47.

19. "Samsun halkının kullandığı eşyalar üzerinde bir tahlil denemesi (1797-1842) I", II.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c.V, Ankara, 1983, s.271-284.

20. "Vakıf ıstılahları lügatçesi", Vakıflar Dergisi (Ankara 1983), c.XVII, s.55-60.

21. "1455 yılında Ordu ve yöresinde kullanılan şahıs adları" (Ö.İzgi ile birlikte), Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983, s.361-368.

22. "İnsanların ilmî faaliyet içinde bulunması" (J.Y.Lettvin'den çeviri), Töre (Aralık 1983, sayı 151), s.67-72; (Ocak 1984, sayı152), s.63-66.

23. "Tarihin taksimleri" (L.-E. Halkin'den çeviri), H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Ankara, 1983), s.209-216.

24. "Batılılaşma karşısında Türk Tarihi", Konevî ( Temmuz 1983/10), s.26-27; (Ağustos 1983/11), s.21.

25. "Kültür ve İslâm" (J.Berque'den çeviri), Kriter (Ocak 1984), s.17-20; (Şubat 1984), s.18-21.

26. "XVIII. asır Türk vakıflarının iktisadî boyutu", Vakıflar Dergisi (Ankara, 1984, c.XVIII), s.5-41.

27. "Ordu ili yer-adları" , Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi (Prof.A.Necati Akder Armağanı, Ankara 1984, XXII/ 1-2), s.20-36.

28. "Sosyal bütünleşme açısından Türk vakıfları", I.Vakıf Haftası (5-11 Aralık 1983) Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1984, s.34-36.

29. "Türkiye'de yer adı verme usûlleri", Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Ankara, 1984, s.25-41.

30. "Sosyal tarih perspektifi içinde Atatürk'ün kültür anlayışı", Atatürk, Cumhuriyet, Türk Tarihi (A.Ü.Cumhuriyet'in 60'ıncı yılı semineri , 26 Ekim 1983 Ankara), Ankara, 1984, s.91-99.

31. "Kültür-ilim geriliminin menşei ve mâcerâsı: Orta-Çağ'dan XX. asra" (A.C.Crombie'den çeviri), H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ankar 1984, c.II, sayı:1), s.185-200.

32. "Çağdaş tarihçilik", Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s.25-35. Bu yazı , Kollokyumdan hemen sonra , Töre (Temmuz 1984, sayı: 158, s.34-37)'de ve daha sonra da Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Samsun 1986, sayı: I, s.39-48)'nde yayımlanmıştır.

33. "XIV.-XIX. asırlarda gayrımüslimlerin Türk toplumu içindeki yeri", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu (8-12 Ekim 1984, Atatürk Üniversitesi), Ankara 1985, s.141-147.

34. "Vakıf incelemelerinde metod araştırmaları", II.Vakıf Haftası (3-9 Aralık 1984) Konuşmalar ve Tebliğler, Ankara, 1985, s.16-18.

35. "Fernand Braudel ve Annales Ekolü", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, sayı:2, Nisan 1986, s.13-16.

36. "Doğu Anadolu nasıl incelenmelidir?", Doğu Anadolu'nun Sosyal, Kültürel ve İktisadî Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri (13-15 Mayıs 1985, Tunceli), Ankara, 1986, s.29-35.

37. "Türk kültür sistemi içinde vakfın yeri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi -Dün / Bugün / Yarın (Mayıs 1986, sayı XV, İstanbul), s.24-27. Bu makale ayrıca Türk Külürü (Eylül 1986, c.XXIV, sayı:281, s.1-8)'nde ve Vakıflar Dergisi (c.XX, Ankara 1988, s.405-408)'de de iktibas edilerek basılmıştır.

38. "Azınlık meselesi açısından Tahrir Defterleri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün / Bugün / Yarın (Eylül 1986, sayı: 19), s.43-44.

39. "I.Vakıf şûrası ve sonuçları hakkında birkaç söz" (N.Öztürk ile birlikte), I.Vakıf Şûrası (3-5 Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları, Ankara 1986, s.V-XIV.

40. "Türk vakıfları araştırma enstitüsü kurulmalıdır", I.Vakıf Şûrası (3-5- Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları, Ankara 1986, s.104-110.

41. "Tarih kaynağı olarak İbn Kemal", Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu -Tebliğler ve Tartışmalar- (Tokat 26-29 Haziran 1985) , Ankara, 1986, s.65-70.

42. "Vakıf", İslâm Ansiklopedisi, c.XII/2, İstanbul, 1986, s.153-172.

43. "İslâm hukukunda zimmîlerin yeri", Türk Kültürü (Sayı:290, yıl:XXV, Haziran 1987), s.335-339.

44. "Kimlik bunalımı", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni (Kasım 1987, sayı:7), s.10-16.

45. "Niksarlı Ahi Pehlivan'ın dârü's-sulehâsı", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara, 1987, s.281-290.

46. "Vakfiyeler çerçevesinde Türkiye'nin kültür hayatı (1300-1453), IV.Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1987, s.19-24.

47."Ordu yöresine âit bazı folklor unsurlarının tarihî kökenleri", III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c. IV, Ankara, 1987, s.439-446.

48. "Osmanlılarda devlet anlayışı", Tarihte Türk Devletleri, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Ankara, 1987, s.657-661.

49. "1485-1576 yılları arasında Samsun Şehri", Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, 1988, s.297-303.

50 "Türklerin Anadolu'ya ilk girişi (XI. yüzyılın ikinci yarısı)", (Cl.Cahen'den çeviri , Y.Yücel ile birlikte), Belleten (LI/20 Aralık 1987), Ankara, 1988, s.1375-1431.

51. "Tarih ve kültür" (Y.Yücel ile birlikte), Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), c.IV/10 (Ocak 1988), Ankara, 1988, s.31-38.

52. "Hayrât kavramı üzerinde bazı düşünceler", Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi (Prof.Dr.İsmail Ercüment Kuran'a Armağan, XXVII/1-2), Ankara, 1989, s.277-284. Bu makale, 3. Sektör (TÜSEV Yayın Organı, Nisan 1996, s.58-61)'de iktibas edilerek yeniden basılmıştır.

53. "Kutlu Doğum Haftası'nın düşündürdükleri", Türkiye Günlüğü (Kasım 1989, s.8), s.88-92.

54. "Sinan'ın yaptığı eserlerin sosyal ve kültürel açıdan tahlili", Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan Ve Dönemi Sempozyumu, VGM Yayını, İstanbul, 1989, s.103-128.

55. "İslâm dünyasında iktisat tarihi ve sosyal sınıfların tarihi" (M.Rodinson'dan çeviri), Belleten (LIII/207-208, Ağustos-Aralık 1989), Ankara, 1989, s.883-901.

55a. "Hacı Bayramı Velî Döneminden Günümüze kadar Gelen Vakıf Kültür Eserleri", I.Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri , Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayını, Ankara 1990, s.133-143.

56. "Aybastı Kuzköy Yatırı'nın tarihçesi", IV.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, c. IV, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Ankara, 1992, s.269-275.

57. "Osmanlı döneminde Türk toplumunun gayr-ı müslim reâyâya sunduğu hizmetler", Ermeni Olayları Sempozyumu (Van, Bitlis, Muş, 2-4 Nisan 1985), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, 1986, s.88-92

58. "Klasik Osmanlı döneminde hâkimiyet anlayışı", Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarini, Çağ Yayınları, c.XII, İstanbul, 1989, s.293-311.

59. "İslâm‘da vakıf", Doğuşundan günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağ Yayınları, c.XIV, İstanbul, s.19-68.

60. "Vakıf", Yeni Türk Ansiklopedisi , c.XII, Ötüken, İstanbul, 1985, s.4546-4573.

61. "Akdeniz ve Akdeniz Dünyası", Türkiye Günlüğü (Sayı: 10, Bahar 1990), s.89-91.

61a. "Tarih nedir?" (C.Ruby'den çeviri), Belleten , c. LV/213, Ankara 1991, s.579-586.

61b. "Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamaları" (N.Öztürk ile birlikte), 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s.571-598.

62. "Hızır Paşa oğlu Mehmed Paşa Vakfının mâhiyeti", X.Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1986)'ne Sunulan Tebliğler, c.IV, Ankara,1993, s.1625-1633.

63. "Osmanlı Toplumu", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti (Editör: E.İhsanoğlu), İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yayını, İstanbul, 1994, s.441-510.

64. "Türk Dünyası tarihinin meseleleri", Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni (Sayı: 1, Ocak-Şubat 1995), s.8-22.

65. "Millî kimlik ve tarih", Tarih Boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı , Ankara, 1995, s. 62-68.

66. ""The Habitable Town" and the Turkish Waqf System" , paper presented at HABITAT II (English translation by R. Acun).N. Öztürk ile birlikte.

66a. ""Oturulabilir Şehir" ve Türk Vakıf Sistemi" , HABITAT II'de sunulan bildiri. (N. Öztürk ile birlikte)

67. "Place of Waqf in Turkish Cultural System" , The Foundations of Turkey, Zekai Baloğlu (editor), pp. 40-47 (English translation by R. Acun & M. Öz).

67a. “"Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri", Türk Vakıfları (Ed.Z.Baloğlu), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s.40-47.

68. “Hayrât kavramı üzerine bazı düşünceler”, 3..Sektör, Tüsev’in Yayın Organı, Nisan 1996, İstanbul, s.58-61. ( Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi , c.XXVII, Ankara 1989, s.277-284’ten iktibas edilerek yeniden basılmıştır).

69. "Değerler, Şahsiyet ve Kültür", Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni (Mayıs-Ağustos 1996, sayı:6), s.40-55.

70. "Miliyetçilik ve küreselleşme", Türk Yurdu (Eylül 1996, XVI/109), s.45

71. "Manas Destanı'nda İnsan ve Tarih Anlayışı", Türk Yurdu,

72. "'The Habitable Town' and The Turkish Waqf System" (N.Öztürk ile birlikte. İngilizceye çeviren:R.Acun). Ayrıca bkz. İnternet: http://www.hun.edu.tr/~history .

73. "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları", Türk Yurdu (c.11 Şubat 1991), s.4-7

74. "Çevrecilik ve Vakıf Felsefesi", 1996 Vakıflar Haftası ...

75.Tartışılan Değerler Açısından Türkiye (TDV Yayınları,Ankara 1996) Sempozyumunun "Millî Bütünlüğün Dinî ve Millî Temelleri" oturumunda değerlendirme konuşması ( bkz. s.260-263)

76. İslamî Değerlerin Geleceği (TDV Yayınları, Ankara 1997) Sempozyumunda değerlendirme konuşması (bkz. s.259-264).

77."İnternet'te Vakıflar" (F.Acun ile birlikte), Vakıflar Dergisi , Sayı:XXVI, Ankara 1997, s.5-24.

78. "Türk Dünyası Toplum Tarihinin meseleleri", Uluslararası Türk tarihinin meseleleri Sempozyumu (Türkistan-Kazakistan 23-26 Mayıs 1997)na sunulan tebliğ.

79."Türk Dünyasının Sosyo-kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü", Yeni Türkiye , (Mayıs-Haziran 1997, Yıl 3, Sayı 15), s.327-337.

80. "21. Asrın Arefesinde Türk Ocağı ve Türk Milliyetçiliği", 22 Mart 1997 tarihinde Ankara'da Türk Ocakları'nın Genel Kurulu Münasebetiyle Düzenlenen Panel'de yapılan Konuşma (Eski Türk Ocağı Binası).

81."Atatürk'te millî kültürler ve küreselleşme", Türk Yurdu, ( Aralık 1997, c.XVII/124), s.7-9

82. "Mehmet Akif'i Anarken", (Türk Yurdu, Şubat 1998, c.XVIII, sayı:126), s.2-6.

83. "Erol Güngör'ün Toplum Anlayışı", Millî Kültürler ve Küreselleşme, Konya 1998, s.247-256.

84."Üçüncü Sektör:Vakıflar", Vakıf ve Kültür, (Yıl 1, Sayı 1, Mayıs 1998), s.11-12.

85."Ordu ilinin tarihçesi", Ordulular Rehberi, Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı Genel Merkezi Yayını, Ankara, 1998, s.11-30.

86."Osman Turan'ın Hayatı ve Eserleri", Prof.Dr.Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri (Yayına Hazırlayan:B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, s.7-13.

87. "İslam ve Demokrasi Açısından Dayanışma", İslam ve Demokrasi (Yay.Haz.Ö.Turan), TDV Yayını, Ankara, 1998, s.323-328.

88."Yahya Kemal'de Tarih Şuuru", Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz: Yahyâ Kemâl (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, s.101-107.

89. "Korsan Yayıncılığa Engel" İLESAM Haber Bülteni, Sayı 45(1998), s.4.

90. "Tarihin Oluşumu ve Değişme", Türk Yurdu, 145 (Eylül 1999), ss.12-15. Bu makale Farabi Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Doğu Toplumlarında Geçiş Dönemlerinde Kültürel ve Tarihi Süreçler Milletler Arası Konferansı(17-19 Mayı 1999 ALMATI)'nda bildiri olarak sunulmuştur.

91."Osmanl›lar Döneminde Manastır", Atatürk ve Manastır Sempozyumu (Manastır-Bitola, 12-13 Ekim 1998 -Gazi Üniversitesi ve St.Kliment Ohridski Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenmiştir-) , Bildiriler, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 1999, s.21-35.

Bu yazı ayrıca Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Ankara, 1999/1, yıl:12)'nde de yayınlanmıştır (s.89-105).

92.International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXII, . General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri, K.G.Saur München, 1999, 341 s.

94. "El-Müctemi'u'l-Osmânî", Ed-Devletü'l-Osmaniyye -Târîh ve Hadâra- (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Arapçaya çeviren: Sâlih Sa'dâvî), ‹stanbul, 1999, s.521-571.

95. “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları ya da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.17-33.

96. “En Önemli Osmanlı Mirası: Türk Toplumu”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 564-568.

97. “Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası” (Ramazan Acun ile birlikte), Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.275-702.

 


TÜRKİYE'DE TARİH EĞİTİMİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?
EVET
HAYIR

(Sonucu göster)


Reklam
 
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
 
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
KÖŞE YAZILARI
 
 
Bugün 34 ziyaretçi (72 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=